• Volg ons op:

Oudercommissie

Per 1 januari 2016 zijn er een aantal verplichtingen veranderd. De verplichting die geldt sinds 1 januari 2005 om een oudercommissie te hebben blijft bestaan maar indien vestigingen tot 50 kinderen geen oudercommissie weten te vormen, biedt dit wetsvoorstel de mogelijkheid om de ouderraadpleging op een andere wijze vorm te geven. De plicht blijft bestaan om ouders altijd gelegenheid te bieden om een oudercommissie in te stellen. Ook is er een inspanningsverplichting om aan te tonen dat er voldoende inspanning is verricht om een oudercommissie in te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een continue inspanning waarbij de vorm waarin de alternatieve ouderraadpleging wordt georganiseerd vrij is maar waarbij het adviesrecht kan worden geborgd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van tweemaal per jaar een oudervergadering beleggen. Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking met ouders. Naast kinderen blij maken willen we natuurlijk ook dat de ouders tevreden zijn.

Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met de opvangorganisatie. De oudercommissie onderhoudt daarom contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders. (Pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers kunnen dus geen zitting nemen in de commissie. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie.

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf. Via deze oudercommissie heeft u inspraak op een aantal fundamentele punten die voor u en uw kind van belang zijn.

De taken van de oudercommissie:

  • De belangen behartigen van kinderen en ouders
  • De ouders vertegenwoordigen
  • De communicatie bevorderen tussen ouders en de medewerkers van de kinderopvang
  • Het definitieve rapport van de GGD bespreken
  • Advies geven over bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid
  • Advies geven over het pedagogisch beleid, dit eenmaal per 12 maanden
  • Advies geven over het beleid aangaande veiligheid, gezondheid en hygiëne

De oudercommissie vergadert twee keer per jaar, indien de oudercommissie dit wil kan dit ook vaker. Iedereen kan punten aandragen die in de vergadering besproken worden. Het reglement voor de oudercommissie kunt u op onze locaties inzien.

 

Mocht u gebruik maken van onze opvang en interesse hebben in een plaats in de oudercommissie, laat dit dan weten!